Sute de mii de produse cu excelent raport design-calitate-preț (detalii)Ai nevoie de ajutor? Contactează-ne 031 333 0332  

Meniu

REGULAMENTUL CAMPANIEI „Castiga un voucher de cumparaturi de 500 de lei!”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

1.1. Campania „Castiga un voucher de cumparaturi de 500 de lei!” („Campania”) este organizata si desfasurata de S.C. SUPER BALL S.R.L (“Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul in Ortisoara 282B Timis, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J35/3570/2004, CUI RO16992274, reprezentata legal de Badea Radu, in calitate de administrator

1.2. Campania se adreseaza persoanelor fizice, clienti ai magazinului online www.mezoni.ro

LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIE

Campania promotionala se va desfasura pe teritoriul Romaniei si va avea loc in perioada 20 aprilie 2024 – 30 aprilie 2024.

 

SECTIUNEA 2: DEFINITII

2.1 „Campania” – este un program desfasurat si administrat de SUPER BALL S.R.L, adresat clientilor, persoane fizice ai magazinului online www.mezoni.ro

 

SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE

3.1. Pentru a participa la o campanie si a castiga Premiul, un participant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a. Se aiba 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei

b. Sa respecte mecanismele detaliate la SECTIUNEA 4.

3.2. Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament.

3.3. In aceasta campanie promotionala pot participa toate persoanele fizice, descrise mai sus in prezenta sectiune, cu exceptia angajatilor SUPER BALL S.R.L. In aceeasi excludere intra si partenerii angajatilor societatii in cauza precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv.

Persoanele fizice descrise in cadrul prezentei sectiuni, care indeplinesc conditiile de participare si de validare la Campania promotionala sunt inscrise in mod automat in Campania promotionala, putand castiga, prin tragere la sorti Premiul oferit in cadrul Campaniei.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI.

4.1. Participantii la aceasta campanie iau la cunostinta si accepta faptul ca participarea la Campanie si ulterior, acordarea Premiului se va face sub rezerva indeplinirii cumulativ a conditiilor prevazute la Sectiunea 3- CONDITII DE PARTICIPARE de mai sus si a celor prevazute de acest articol.

4.2. Prin participarea la Campanie, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament”) si ale legislatiei aplicabile.

4.3. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui Participant la adresa www.mezoni.ro

4.4. Participantii vor putea castiga prin tragere la sorţi urmatorul Premiu:

1. Premiul consta intr-un voucher in valoare de 500 de lei valabil pentru orice cumparatura facuta pe www.mezoni.ro. Voucherul este valabil pana pe 31 decembrie 2024 si nu se cumuleaza cu alte vouchere. Premiul se va acorda prin tragere la sorti catre un singur castigator pe 7 mai 2024.

Tragerea la sorti se va realiza printr-un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata.

Castigatorul va fi anuntat in termen de 45 zile lucratoare de la validarea lui drept Castigator.

4.5 La tragerile la sorti vor participa doar clientii care au efectuat minim o tranzactie achitata prin intermediul TBI Bank pe www.mezoni.ro, conform Sectiunii 4.1, in perioada 20 aprilie – 30 aprilie.

Fiecare cumparatura efectuata prin intermediul TBI Bank ii confera participantului 1 (o) sansa de castig la premiul Campaniei.

<![if !supportLists]>a.       <![endif]>Cumparatura efectuata prin intermediul TBI Bank trebuie sa aiba loc in perioada Campaniei.

<![if !supportLists]>b.       <![endif]>Nu sunt eligibile tranzactiile pentru care ulterior se face returul produsului/ produselor cumparate.

4.6 Participantul care va castiga Premiul va fi contactat de reprezentantii organizatorului pentru stabilirea detaliilor de acordare a premiului.

4.7 Pot fi declarati castigatori doar clientii rezidenti fiscal in Romania.

 

SECTIUNEA 5. VALIDARE SI ACORDARE PREMIU

5.1. Fiecare Participant care indeplineste conditiile mentionate la Sectiunea 3., art 3.1, din prezentul Regulament este automat inscris in campanie si va fi premiat in cazul in care este tras la sorti doar dupa validarea indeplinirii conditiilor de la Sectiunea 3, Art. 3.1.

5.2. Premiul:

Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa fie de acord cu demersurile Organizatorului necesare acordarii premiului. Organizatorul nu va fi responsabili pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la premiul acordat, ulterior primirii acordului in scris via e-mail al Castigatorului in ceea ce priveste Premiul si modalitatea de acordare al acestuia.

5.3. Tragerea la sorti se vor desfasura astfel:

1 castigator, desemnat prin tragere la sorti la data de 7 mai 2024.

Vor fi extrasi inca 2 participanti care vor fi desemnati rezerve pentru potentialul castigator extras la data de 7 mai 2024, la care se va apela in ordinea extragerii.

5.4. In termen de maxim 45 (patruzecisicinci) zile lucratoare de la extrageri, Organizatorul va informa castigatorul telefonic pe numarul de telefon declarat de catre acesta.

Daca in termen de 15 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, Castigatorii premiului nu poate fi contactat pe numarul de telefon disponibil in sistemul informatic al Organizatorului (nu raspunde, numarul de telefon este invalid sau nu are numar de telefon declarat) sau daca refuza premiul, acesta iai va pierde dreptul de a primi premiul mentionat si se va trece la prima rezerva, in ordinea extragerii, continuand modul de contactare si validare descris anterior.

Potentialul castigator si / sau rezerva va fi sunat de 2 ori intr-o zi si inca de doua ori in ziua lucratoare urmatoare. Daca dupa aceste 4 apeluri nu se obtine un raspuns, se trece la urmatoarea rezerva.

In cazul in care nicio rezerva nominalizata pentru premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

5.5. Premiul nu poate fi inlocuit cu alte bunuri sau servicii, nu se poate schimba cu contravaloarea in bani și nici nu se poate solicita schimbarea caracteristicilor/parametrilor premiului caștigat.

5.6. Pentru a intra in posesia premiului, Castigatorul nu va face nicio plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (de exemplu impozite).

5.10. Organizatorul:

a) este exonerat de către Câștigător, acordul de voința al acestuia fiind dat prin simpla acceptare a premiului câștigat la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate eventualele prejudicii suferite de către câștigător în legătură cu premiul, ulterior momentului preluării acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămari corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;

b) nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigător unor terți în legătura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii.

 

SECTIUNEA 6. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide in acest sens. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei, modificari care vor fi aplicabile pentru viitor si numai dupa implinirea termenului comunicat public in acest scop. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa in prealabil la cunostinta publicului prin publicarea pe www.mezoni.ro cu 2 (doua) zile inainte de respectiva actiune unilaterala a Organizatorului.

 

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

7.1 Prelucrarea datelor personale de catre Organizator

Datele cu caracter personal ale participantilor la campania promotionala sunt prelucrate in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date astfel cum acestea sunt prevazute de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, legislatia subsecventa in aceasta materie si respectiv Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Datele cu caracter personal captate prin documentatia contractuala, precum si datele pe care Organizatorul le genereaza pe baza acestora sunt prelucrate in vederea indeplinirii scopurilor prezentei campanii promotionale, respectiv promovarea si derularea Campaniei, verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate, identificarea participantilor eligibili, inmanarea premiului si toate operatiunile aferente indeplinirii obligatiilor fiscale ce deriva din derularea acestei campanii.

Categoriile de date supuse prelucrarii de catre Organizator in scopurile identificate anterior sunt urmatoarele:

- date de identificare: nume, prenume; CNP

- date de contact: numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare

Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal:

a) Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

b) Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

c) Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

d) Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in măsura in care sunt indeplinite condițiile prevăzute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;

e) Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in măsura in care sunt indeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;

f) Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurată, folosită in mod obisnuit si intr-un format usor de citit;

g) Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in măsura in care sunt indeplinite condițiile prevăzute de lege;

h) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afectează in mod similar intr-o măsură semnificativă,

i) Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislația aplicabilă in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal este intemeiata pe consimtamantul persoanei vizate, aceasta dispune de dreptul de a retrage acest acord, in orice moment, fara ca acest lucru sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate deja pe baza consimtamantului exprimat anterior.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Organizator, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context si respectiv pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa va adresati printr-o cerere prin e-mail catre: contact@mezoni.ro

Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile legale. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului raporturilor juridice nascute in relatie cu banca. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si, la randul lor, obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.

 

SECTIUNEA 8. - RESPONSABILITATE

In cazul in care Organizatorul constata ca un participant nu a indeplinit si / sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, acesta isi rezerva dreptul de a anula oricand acordarea Premiului ce revine participantului respectiv, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului participant.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

 

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 

SECTIUNEA 10. LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

 

 

SECTIUNEA 11. CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie, in vederea sesizarii cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului regulament (in legatura cu acordarea premiului) trebuie transmisa la adresa de email contact@mezoni.ro,  in termen de maxim 45 zile calendaristice de la data de 07.05.2024. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus, nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 30 zile calendaristice de la primirea sesizarii este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

SECTIUNEA 12. ALTE REGLEMENTARI

12.1. Participarea la aceasta campanie promotionala implica acceptarea de catre participanti a prezentului Regulament.

12.2. Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea participantilor de a respecta integral prevederile prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.

12.3. Regulamentul Campaniei este disponibil, cu titlu gratuit, pe www.mezoni.ro, pe intreaga perioada de desfasurare a acestuia.

12.4. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, notificand in prealabil prin intermediul www.mezoni.ro cu 2 (doua) zile inainte de decizia sa unilaterala de modificare, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare pentru viitor, la data prevazuta in notificarea publicata.

12.5 In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a partenerilor acestuia, Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

12.6 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, de telefonie mobila s.a.m.d.

12.7 Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

12.8. Prezenta Campaniei promotionala reprezinta o promisiune ferma din partea Organizatorului in conditiile respectarii prezentului Regulament.

 

 

Top